Je hebt een account nodig om prijzen te bekijken en bestellingen te kunnen plaatsen. Maak gratis je account aan.

Alle categorieën
  Filters
  Voorkeuren
  Zoek

  Algemene voorwaarden

  ARTIKEL 1
  De koper wordt geacht deze verkoopvoorwaarden te kennen en te aanvaarden ongeacht de aankoopvoorwaarden die de koper op
  zijn eigen document vermeldt.
  De overeenkomsten gesloten door tussenpersonen van de koper, worden door deze steeds aangegaan onder voorwaarde van zijn
  bevestiging.

  ARTIKEL 2
  De prijsoffertes zijn te goeder trouw. Iedere prijsofferte vervalt na één maand, tenzij conventionele afwijking. Geen enkele bestelling
  zal kunnen vernietigd worden, zonder het schriftelijk akkoord van de verkoper.

  ARTIKEL 3
  De goederen worden, na schriftelijke terbeschikkingstelling, in ontvangst genomen en aanvaard in onze magazijnen, vóór hun
  vertrek. Indien drie dagen na de schriftelijke terbeschikkingstelling de goederen niet werden afgehaald, wordt eveneens overgegaan
  tot facturatie.
  Eventuele opmerkingen dienen door de koper op de leveringsbon te worden geformuleerd. Door ondertekening van de leveringsbon
  bevestigt de koper de ontvangst en aanvaarding van de goederen.
  Het feit dat de goederen verpakt zouden zijn, staat de aanvaarding niet in de weg. Desgevallend moet een steekproef worden
  verricht.
  Wanneer de verkoper instaat voor het vervoer, maar de koper niet op het leveringsadres aanwezig blijkt te zijn, geldt de door de
  vrachtwagenchauffeur ondertekende leveringsbon, met vermelding van uur en datum, als bewijs van ontvangst en aanvaarding.
  De koper zorgt ervoor dat de levering geschiedt op een goed berijdbare baan, op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor zware
  vervoermiddelen, en er een voldoende en vlakke losplaats naast de rijbaan is voorzien. Onze vrachtvervoerders hebben immers de
  opdracht de openbare weg niet te verlaten.
  Geloste goederen vertoeven op de plaats van lossing volledig op risico van de koper.
  Lostijden van langer dan dertig minuten worden aangerekend aan de gangbare uurlonen.
  De leveringstermijnen zijn te goeder trouw doch slechts bij benadering opgegeven. Omstandigheden als staking, brand, machinedefect,
  overheidsmaatregelen, ..., worden beschouwd als vormen van overmacht. Laattijdige levering mag behoudens andersluidende
  en schriftelijke overeenkomst geen aanleiding geven tot weigering van de koopwaar door de koper, noch tot het betalen van een
  schadevergoeding door de verkoper.

  ARTIKEL 4
  Non-conformiteit en zichtbare gebreken worden door de koper uiterlijk bij levering gemeld aan de verkoper.
  In geval van non-conformiteit en zichtbare gebreken kan de koper, onverminderd het recht op een eventuele schadevergoeding, de
  goederen laten vervangen of een prijsvermindering vorderen indien daartoe een wettelijke grondslag bestaat. Bij omruiling
  zijn de kosten verbonden aan het terugsturen van de gebrekkige goederen en aan het opsturen van de vervangende goederen ten
  laste van de verkoper.
  De koper en de plaatser zijn gehouden alle geleverde materialen te controleren op non-conformiteit en zichtbare gebreken alvorens
  tot de plaatsing ervan over te gaan. Elke klacht ná plaatsing is onontvankelijk.
  Klachten in verband met verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk in een aangetekend schrijven dat voldoende gemotiveerd is, en
  ter kennis wordt gebracht aan de verkoper binnen het jaar vanaf de levering van de goederen en zulks steeds binnen de 15 dagen
  na het constateren van het gebrek. Na deze termijn dient elke levering als onherroepelijk en volledig aanvaard te worden beschouwd.
  Iedere rechtsvordering dienaangaande dient op straffe van verval binnen de drie maanden na het zichtbaar worden, te worden
  ingesteld.

  ARTIKEL 5
  Onze waarborgen beperken zich slechts tot de eerste keus en kunnen nooit de waarborg(termijn) van de fabrikant overschrijden.
  Onze waarborg beperkt zich evenwel tot de intrinsieke kwaliteit van het product, met uitsluiting van de plaatsing en het bouwconcept,
  waarvan aangenomen wordt, dat ze uitgevoerd zijn volgens de regels van de kunst. Onze waarborgtermijnen zijn in elk geval beperkt
  tot de waarborgtermijn van toepassing bij de fabrikant.
  De aanspraken van de koper ten aanzien van de verkoper blijven beperkt tot hooguit de waarde van de geleverde goederen op basis
  van de door de verkoper aangerekende prijs.
  Het indienen van een klacht, om welke reden ook, ontslaat de koper niet van de betaling van de facturen op vervaldag.

  ARTIKEL 6
  De goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper aan al zijn verplichtingen t.a.v. de verkoper heeft voldaan. Gelet op het
  eigendomsvoorbehoud, is het verboden de verkochte goederen te vervreemden vóór algehele betaling en dit op straffe van schadevergoeding.
  De koper is verplicht mee te werken bij alle maatregelen die de verkoper kan nemen ter bescherming van zijn goederen of rechten.

  ARTIKEL 7
  Iedere verbreking van een bestelling, geeft de verkoper recht op een schadevergoeding en op facturatie van de reeds geleverde
  prestaties.
  Ingevolge de ontbinding zal de verkoper, die eigenaar is gebleven van de goederen conform artikel 6 hierboven, de goederen kunnen
  recupereren en verkopen teneinde alle schade te beperken, en dit acht dagen na aangetekend schrijven aan de in gebreke
  blijvende koper.

  ARTIKEL 8
  Behoudens andersluidend en schriftelijk akkoord zijn onze facturen contant, netto en zonder korting of schuldvergelijking betaalbaar
  op het adres van onze maatschappelijke zetel of op de door ons aan te wijzen bankrekening. Agenten zijn niet bevoegd om
  betalingen te ontvangen.
  Alle eventuele betwistingen omtrent de factuur dienen per aangetekende brief binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur
  aan de verkoper bekend gemaakt te worden.
  Alle betalingen van onze facturen geschieden ten laatste op de aangegeven vervaldag. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en
  zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12 % per jaar op het opeisbare bedrag verschuldigd zijn.
  Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo bij
  wijze van forfaitaire vergoeding verhoogd met 12 % met een minimum van € 125 en een maximum van € 1860, zelfs bij toekenning
  van termijnen van respijt, onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten en de invorderingskosten ontstaan door
  de betalingsachterstand.

  ARTIKEL 9
  Degene die een bestelling plaatst met het verzoek de facturatie van de geleverde goederen en/of de uitgevoerde werken op te
  maken op naam van een derde, blijft hoofdelijk en solidair verbonden tegenover de verkoper tot uitvoering van alle verbintenissen.

  ARTIKEL 10
  Al onze overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht. Ingeval van betwisting, zijn uitsluitend de het Vredegerecht van
  het tweed kanton Brugge en de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd.

  ARTIKEL 11
  Voor zover de klant een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten
  verwerft of gebruikt, zal bij een verkoop voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen toepassing worden gemaakt
  van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.
  Tevens zullen zij bij niet nakoming van de verplichtingen door de verkoper, gerechtigd zijn een vergoeding te eisen voor de rechtbank
  overeenkomstig het gemeen recht, is het Belgische recht van toepassing en de rechtbank van de woonplaats van de consument.

  De koper wordt geacht deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.ARTIKEL 1
  De koper wordt geacht deze verkoopvoorwaarden te kennen en te aanvaarden ongeacht de aankoopvoorwaarden die de koper op
  zijn eigen document vermeldt.
  De overeenkomsten gesloten door tussenpersonen van de koper, worden door deze steeds aangegaan onder voorwaarde van zijn
  bevestiging.

  ARTIKEL 2
  De prijsoffertes zijn te goeder trouw. Iedere prijsofferte vervalt na één maand, tenzij conventionele afwijking. Geen enkele bestelling
  zal kunnen vernietigd worden, zonder het schriftelijk akkoord van de verkoper.

  ARTIKEL 3
  De goederen worden, na schriftelijke terbeschikkingstelling, in ontvangst genomen en aanvaard in onze magazijnen, vóór hun
  vertrek. Indien drie dagen na de schriftelijke terbeschikkingstelling de goederen niet werden afgehaald, wordt eveneens overgegaan
  tot facturatie.
  Eventuele opmerkingen dienen door de koper op de leveringsbon te worden geformuleerd. Door ondertekening van de leveringsbon
  bevestigt de koper de ontvangst en aanvaarding van de goederen.
  Het feit dat de goederen verpakt zouden zijn, staat de aanvaarding niet in de weg. Desgevallend moet een steekproef worden
  verricht.
  Wanneer de verkoper instaat voor het vervoer, maar de koper niet op het leveringsadres aanwezig blijkt te zijn, geldt de door de
  vrachtwagenchauffeur ondertekende leveringsbon, met vermelding van uur en datum, als bewijs van ontvangst en aanvaarding.
  De koper zorgt ervoor dat de levering geschiedt op een goed berijdbare baan, op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor zware
  vervoermiddelen, en er een voldoende en vlakke losplaats naast de rijbaan is voorzien. Onze vrachtvervoerders hebben immers de
  opdracht de openbare weg niet te verlaten.
  Geloste goederen vertoeven op de plaats van lossing volledig op risico van de koper.
  Lostijden van langer dan dertig minuten worden aangerekend aan de gangbare uurlonen.
  De leveringstermijnen zijn te goeder trouw doch slechts bij benadering opgegeven. Omstandigheden als staking, brand, machinedefect,
  overheidsmaatregelen, ..., worden beschouwd als vormen van overmacht. Laattijdige levering mag behoudens andersluidende
  en schriftelijke overeenkomst geen aanleiding geven tot weigering van de koopwaar door de koper, noch tot het betalen van een
  schadevergoeding door de verkoper.

  ARTIKEL 4
  Non-conformiteit en zichtbare gebreken worden door de koper uiterlijk bij levering gemeld aan de verkoper.
  In geval van non-conformiteit en zichtbare gebreken kan de koper, onverminderd het recht op een eventuele schadevergoeding, de
  goederen laten vervangen of een prijsvermindering vorderen indien daartoe een wettelijke grondslag bestaat. Bij omruiling
  zijn de kosten verbonden aan het terugsturen van de gebrekkige goederen en aan het opsturen van de vervangende goederen ten
  laste van de verkoper.
  De koper en de plaatser zijn gehouden alle geleverde materialen te controleren op non-conformiteit en zichtbare gebreken alvorens
  tot de plaatsing ervan over te gaan. Elke klacht ná plaatsing is onontvankelijk.
  Klachten in verband met verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk in een aangetekend schrijven dat voldoende gemotiveerd is, en
  ter kennis wordt gebracht aan de verkoper binnen het jaar vanaf de levering van de goederen en zulks steeds binnen de 15 dagen
  na het constateren van het gebrek. Na deze termijn dient elke levering als onherroepelijk en volledig aanvaard te worden beschouwd.
  Iedere rechtsvordering dienaangaande dient op straffe van verval binnen de drie maanden na het zichtbaar worden, te worden
  ingesteld.

  ARTIKEL 5
  Onze waarborgen beperken zich slechts tot de eerste keus en kunnen nooit de waarborg(termijn) van de fabrikant overschrijden.
  Onze waarborg beperkt zich evenwel tot de intrinsieke kwaliteit van het product, met uitsluiting van de plaatsing en het bouwconcept,
  waarvan aangenomen wordt, dat ze uitgevoerd zijn volgens de regels van de kunst. Onze waarborgtermijnen zijn in elk geval beperkt
  tot de waarborgtermijn van toepassing bij de fabrikant.
  De aanspraken van de koper ten aanzien van de verkoper blijven beperkt tot hooguit de waarde van de geleverde goederen op basis
  van de door de verkoper aangerekende prijs.
  Het indienen van een klacht, om welke reden ook, ontslaat de koper niet van de betaling van de facturen op vervaldag.

  ARTIKEL 6
  De goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper aan al zijn verplichtingen t.a.v. de verkoper heeft voldaan. Gelet op het
  eigendomsvoorbehoud, is het verboden de verkochte goederen te vervreemden vóór algehele betaling en dit op straffe van schadevergoeding.
  De koper is verplicht mee te werken bij alle maatregelen die de verkoper kan nemen ter bescherming van zijn goederen of rechten.

  ARTIKEL 7
  Iedere verbreking van een bestelling, geeft de verkoper recht op een schadevergoeding en op facturatie van de reeds geleverde
  prestaties.
  Ingevolge de ontbinding zal de verkoper, die eigenaar is gebleven van de goederen conform artikel 6 hierboven, de goederen kunnen
  recupereren en verkopen teneinde alle schade te beperken, en dit acht dagen na aangetekend schrijven aan de in gebreke
  blijvende koper.

  ARTIKEL 8
  Behoudens andersluidend en schriftelijk akkoord zijn onze facturen contant, netto en zonder korting of schuldvergelijking betaalbaar
  op het adres van onze maatschappelijke zetel of op de door ons aan te wijzen bankrekening. Agenten zijn niet bevoegd om
  betalingen te ontvangen.
  Alle eventuele betwistingen omtrent de factuur dienen per aangetekende brief binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur
  aan de verkoper bekend gemaakt te worden.
  Alle betalingen van onze facturen geschieden ten laatste op de aangegeven vervaldag. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en
  zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12 % per jaar op het opeisbare bedrag verschuldigd zijn.
  Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo bij
  wijze van forfaitaire vergoeding verhoogd met 12 % met een minimum van € 125 en een maximum van € 1860, zelfs bij toekenning
  van termijnen van respijt, onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten en de invorderingskosten ontstaan door
  de betalingsachterstand.

  ARTIKEL 9
  Degene die een bestelling plaatst met het verzoek de facturatie van de geleverde goederen en/of de uitgevoerde werken op te
  maken op naam van een derde, blijft hoofdelijk en solidair verbonden tegenover de verkoper tot uitvoering van alle verbintenissen.

  ARTIKEL 10
  Al onze overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht. Ingeval van betwisting, zijn uitsluitend de het Vredegerecht van
  het tweed kanton Brugge en de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd.

  ARTIKEL 11
  Voor zover de klant een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten
  verwerft of gebruikt, zal bij een verkoop voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen toepassing worden gemaakt
  van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.
  Tevens zullen zij bij niet nakoming van de verplichtingen door de verkoper, gerechtigd zijn een vergoeding te eisen voor de rechtbank
  overeenkomstig het gemeen recht, is het Belgische recht van toepassing en de rechtbank van de woonplaats van de consument.

  De koper wordt geacht deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.